Monday, October 28, 2013

ပေလာင္အိမ္ႏွင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ား


(ဂါင္တအာင္ ဂါရ္ ကအာန္ဆမာရ္

ဂါင္တအာင္ = ပေလာင္အိမ္
ကအာန္ဆမာရ္ = မ်ိဳးေစ့
ေရွးအခါက တုိင္းျပည္တျပည္တြင္ ဘုန္းတန္ခုိးၾကီးေသာ ဘုရင္တပါးမင္းျပဳ၏။ ထုိမင္းသည္ တုိင္းခန္းလွည့္လည္၍ ဗဟုသုတ ရွာေဖြဆည္းပူးျခင္းကို ႏွစ္သက္၏။
မင္းၾကီးမွာ နတ္ျမင္းပ်ံကို ပိုင္သူျဖစ္၍ ကမၻာေျမအဆံုးသို႕လည္း လွည့္လည္သြားလာနုိင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိေလသည္။
တေန႕ေသာ္ မင္းၾကီးသည္ ယခုေတာင္ပိုင္နယ္ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ရွိ လြယ္ဆုိင္ေခၚ ဒြယ္ဆဲင္ေတာင္သို႕ေရာက္လာေလ၏။ လြယ္္ဆုိင္ေတာင္သို႕ေရာက္လွ်င္ မင္းၾကီးသည္ မိမိ၏ျမင္းသည္ေတာ္မ်ားအား အရပ္ေလးမ်က္ႏွာရွိ လူသူအေပါင္းျမင္ေစရန္ အလံမ်ားထူေစ၍ ညအခ်ိန္တြင္ မီးမ်ားဖုိေစ၏။
အရပ္ေလးမ်က္ႏွာရွိ ပေလာင္အမ်ိဳးသားတုိ႕သည္လည္း လြယ္ဆုိင္(ဒြယ္ဆဲင္)ေတာင္မွ အလံမ်ား၊ မီးမ်ားကိုျမင္လွ်င္ အလြန္အံ့ၾသၾက၏။ အေၾကာင္းထူးတခုခုရွိမည္ဟုယူဆၾကကာ လြယ္ဆုိင္(ဒြယ္ဆဲင္)ေတာင္သို႕ စုရုံးေရာက္ရွိလာၾကေလသည္။ ေရာက္ရွိလာၾကေသာလူအေပါင္းလည္း မင္းၾကီးအား ဖူးေမွ်ာ္ရလွ်င္ လြန္စာဝမ္းေျမာက္ၾက၍ ပါလာေသာ စားေကာင္းေသာက္ဘြယ္မ်ားကို ဆက္သၾကေလ၏။
မင္းၾကီးလည္း ေရာက္လာသမွ်ေသာ ပေလာင္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလရာ အသြင္ထူးျခားသည့္ ပေလာင္အဘိုးအိုသံုးဦးကို ေတြ႕ရေလ၏။
တဦးေသာအဘိုးအိုမွာေတာင္မရြာမ ေတာင္မအဘိုးျဖစ္၏။ ‘တာေတြာင္မ’ လည္းေခၚ၏။ ‘တာတၾကံမ္’ ဟုလည္းေခၚ၏။
ဒုတိယအဘုိးအိုမွာ ‘တာကြန္ဟာယ္’ ေခၚ ကြန္ဟဲအဖုိးျဖစ္၏။ ကြန္ဟဲရြာတြင္ေနေသာ အဘိုးအုိျဖစ္၏။
တတိယအဘိုးအုိမွာ ဇယန္းရြာတြင္ေနေသာ ဇယန္းအဘုိးအိုျဖစ္၏။ ‘တာေဇြာင္နံင္’ ဟုေခၚ၏။
မင္းၾကီးလည္း ထုိအဘုိးအုိသံုးဦး၏ အေၾကာင္းကုိ ေမးေလလွ်င္ မင္းၾကီးတပါး၏ ျမင္းသည္ေတာ္လူစြမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရေလ၏။
မင္းၾကီးလည္း အဘုိးအိုသံုးဦးအား မည္သည္အရာဝတၳဳအလိုရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ရင္ မိန္႕ေတာ္မူ။
အဘုိးအိုသံုးဦးလည္း ေနစရာႏွင့္ စားစရာမ်ားေပးသနားေတာ္မူရန္ မင္းၾကီးအား ေလ််ာက္တင္ၾကေလ၏။
ထိုအခါ မင္းၾကီးက သင္တုိ႕၏ေနစရာအတြက္ ငါ၏ဥေသွ်ာင္ကိုၾကည့္ျပီး တည္ေဆာက္၍ေနၾကေပေတာ့ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။ (ပေလာင္အိမ္ လံုးလံုးၾကီးမ်ားမွာ မင္းၾကီးဥေသွ်ာင္ႏွင့္ တူသည္ဟုဆုိၾကသည္။)
သင္တုိ႕စားစရာအတြက္ မ်ိဳးေစ့မ်ား ေပးသနားမည္ဟုဆုိကာ အဘုိးအိုသံုးဦးတုိ႕အား တဦးလွ်င္ နတ္သစ္ေစ့ တေစ့စီ ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ေရာက္လာသမွ်ေသာ သူတုိ႕ကိုလည္း ပဲ၊ေျပာင္း၊စပါး၊ႏွမ္း စသည့္မ်ိဳးေစ့ မ်ားကုိေပးေတာင္မူ၏။
မင္းၾကီးလည္း အဘုိးအုိသံုးဦးအား ဤနတ္သစ္ေစ့ကို စိုက္ပ်ိဳး၍ ေပါက္လာေသာ အပင္မွအရြက္ကို သုတ္၍စားနုိင္၏။ အေျခာက္ျပဳ၍ အရည္ကိုက်ိဳခ်က္ေသာက္နုိင္၏။ ဤသစ္ရြက္၏ အစြမ္းသည္ အပူဓါတ္ကုိ ျငိမ္းေစနုိင္၍ အသက္ရွည္ေစနုိင္သည္ဟု မိန္႕ေတာ္မူေလသည္။
ထိုအခ ေတာင္မအဘိုးသည္ မင္းၾကီးေပးေသာနတ္တစ္ေစ့ကို မေပ်ာက္ဆံုးေစရန္ ပါးစပ္တြင္ ဝမ္းသာအားရငံု၍ထား၏။ ဤသို႕ငံုထားရာမွ သတိလစ္၍ မ်ိဳခ်မိေလရာ လည္ပင္းတြင္ တစ္ဆုိ႕ျပီး ေသဆံုးေလသည္။
မင္းၾကီးသည္ ေတာင္မအဘုိးအုိ၏ လည္ပင္းမွနတ္သစ္ေစ့ကို ကိုယ္ေတာင္တုိင္ ထုတ္ယူျပီးလွ်င္ ‘ဤနတ္သစ္ေစ့မွ ေတာင္ပိုင္းနယ္တြင္ မ်ိဳးျပန္႕ေစသတည္း’ ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ လြယ္ဆုိင္ေတာင္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေလသည္။
(မူလအပင္မွာ မီးေလာင္သြားေသာ္လည္း အငုတ္မွ အတက္ေပါက္၍ ၾကီးျပင္းေနေသာအပင္မွာ ယခုတုိင္ လြယ္ဆုိင္ေတာင္တြင္ ရွိေပေသးသည္။ မူလမင္းၾကီးစိုက္ေသာ အပင္မွာ လူႏွစ္ဖက္ခန္႕ရွိသည္ဟု ေရွးလူၾကီးသူမမ်ားက ေျပာေလ့ရွိၾကေလသည္။)
ေသဆံုးသြားေသာျမင္းစီးသူရဲေကာင္း အဘိုးအိုအားလည္း ဤေတာင္တြင္ သာသနာျပဳရစ္ရန္ အမိန္႕ျပန္ေတာ္မူေလသည္။
ဒုတိယအဘိုးအို (တာကြန္ဟာယ္)အားလည္း သင္သည္ ဤသစ္ေစ့မွ မ်ိဳးျပန္႕ေစရမည္။ ဤအပင္မွအရြက္ကို အေျခာက္ျပဳ၍ အရည္က်ိဳေစျပီးလွ်င္ လူသားတုိ႕အတြက္ အက်ိဳးျပဳေလေတာ့ဟု မိန္႕ၾကားေလ၏။ ထိုု႕ေၾကာင့္(တာကြန္ဟာယ္) ကြန္ဟဲအဘိုးမ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့ေသာ ကြန္ဟဲလက္ဖက္ေျခာက္ယခုတုိင္ အနံ႕အရသာတြင္ ျပိဳင္ဘက္ရွားေလသည္။
တတိယအဘိုးအုိျဖစ္ေသာ ဇယန္းအဘိုးအုိ (တာေဇြာင္နံင္)အားလည္း သင္သည္ ဤနတ္သစ္ေစ့မွ မ်ိဳးျပန္႕ပြားေစရမည္။ ဤအပင္မွအရြက္ကိုေပါင္း၍ အခ်ဥ္ျပဳျပီးလွ်င္ သုတ္၍စားနုိင္ရန္ လူသားတုိ႕အတြက္ အက်ိဳးျပဳရစ္ေလာ့ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဇယန္းနယ္ထြက္ ဇယန္းလက္ဖက္စိုမွာ ျပိဳင္ဘက္ရွားသည္ဟု ပေလာင္အမ်ိဳးသားတုိ႕ေျပာဆုိေလ့ ရွိၾကေလသည္။
ပေလာင္ပံုျပင္မ်ား စာအုပ္မွာ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
 

Sunday, October 13, 2013

လွေသာဆည္းဆာ
တရက္ျပီးတရက္ ေရာင္စံုလူေတြၾကားထဲ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရင္
ေန႔တေန႕ရဲ႕ေနဝင္ခ်ိန္ဆုိတာကိုသိလို႕ရေပမဲ့
ဘဝရဲ႕ေနဝင္ခ်ိန္ဆုိတာ သိခြင့္မရွိၾကဘူး။
(ေမမုိးမခ) 21:19